ระบบสมาชิก
 
 
 
 
     
             การบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
     
 
     
 
 การบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอีเล็คทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
 
     
  วัตถุประสงค์  
       เพื่อให้การบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ระยะที่ 2  สามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องและทันตามกำหนดระยะเวลาวิธีการ (ขั้นตอนการทำ  ทำอย่างไร  ที่ไหน  กับใคร)
     ตามที่ข้าพเจ้า  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุ  โดยรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งที่มีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป  จะต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2  ในระบบ e-GP ข้าพเจ้าพบว่าในการบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP จะต้องจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะว่าข้อมูลที่จะต้องนำมาบันทึกในระบบ e-GP จะอยู่ในแฟ้มต่างๆเมื่อจะใช้ข้อมูลแต่ละครั้งต้องเดินไปหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ เพื่อนำมาบันทึกข้อมูลในลูกบอลแต่ละลูกเมื่อได้ข้อมูลและนำกลับมาบันทึกระบบก็หมดเวลาไปแล้ว ต้องเริ่มต้น
บันทึกข้อมูลใหม่  
     จากปัญหาที่พบ  ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำสมุดบันทึกฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP โดยเรียงตามลำดับขั้นตอน ซึ่งเป็นสมุดที่มีข้อมูลที่จะนำมาบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน สำหรับข้อมูลในการบันทึลงในระบบ e-GP ทั้งหมด ที่สามารถดึงออกมาใช้ได้ทันทีที่มีการจัดทำข้อมูลในระบบ e-GP โดยไม่ต้องเดินไปค้นหาข้อมูลตามแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ         
 
     
  สรุป  
   เมื่อได้ใช้ข้อมูลในสมุดบันทึกฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GPจะทำให้การทำงานได้สะดวก และสามารถปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลา  
     
  ข้อแนะนำ  
  ควรจัดทำสมุดบันทึกฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ไว้  เพื่อให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
     
  ข้อพึงระวัง  
  การจัดทำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างควรศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้  
     
     
   ------------------------------------------------------------------------  
     
 
 เจ้าของความรู้...


นางนางอรพินท์  แม่หล่าย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
     
 
     
     
 
ผู้อำนวยการศูนย์
 
 
  :: ปฏิทิน ::
 
 
 
  :: นาฬิกา ::
 
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556
ศูนย์ศีกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก 807 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร.055-311380
 
Current Pageid = 96